1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane dotyczą. Zawiera również informacje dotyczące stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Samanta Bilewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Amdra Samanta Bilewska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą pod adresem Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz adresem do korespondencji pod adresem ul. Rolna 8-10, 62-081 Baranowo, NIP: 7010813889, REGON: 369813993, adres poczty elektronicznej: hello@theadmra.com, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO". Oficjalny tekst RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych w takim wypadku jest wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć określoną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celach podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby przetwarzanie to było udokumentowane. Środki te podlegają okresowemu przeglądowi i w razie potrzeby aktualizacji. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.


2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których - i w zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga w każdym przypadku istnienia co najmniej jednej z podstaw określonych w sekcji 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora wskazane są w kolejnym punkcie polityki prywatności - w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3. CEL, PODSTAWA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. O celach, podstawach, czasie trwania i odbiorcach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w Sklepie Internetowym decydują działania podejmowane przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient dokona zakupu w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży i nie będą przekazywane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne oraz przez okresy wskazane w poniższej tabeli:4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym w celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, Administrator musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy oprogramowania, kurierzy, czy dostawcy usług płatniczych). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazywanie danych przez Administratora nie następuje w każdym przypadku ani do wszystkich odbiorców lub kategorii odbiorców wskazanych w polityce prywatności. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji. Przykładowo, jeżeli Klient wybierze odbiór osobisty w sklepie, jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące procesy magazynowe i/lub wysyłkowe - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Jeżeli przesyłka pochodzi z magazynu zewnętrznego, dane są przekazywane podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki, w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy systemów ankietowych do zbierania opinii - w przypadku Klienta, który zgadza się na wyrażenie opinii o zawartych Umowach Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi udostępniającemu w Sklepie Internetowym system ankietowy do zbierania opinii o zawartych Umowach Sprzedaży na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankietowego.

4.3.4. dostawcy rozwiązań technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczenie za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do obsługi Sklepu Internetowego, poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie w kwestiach księgowych, prawnych lub doradczych (w szczególności biura rachunkowe, kancelarie prawne lub firmy windykacyjne) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - przekazywania istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje informacje dotyczące potencjalnego profilowania w niniejszej sekcji polityki prywatności.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem profilowania w Sklepie Internetowym może być m.in. przyznanie konkretnej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, zaproponowanie Produktu zgodnego z zainteresowaniami lub preferencjami danej osoby czy zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą Sklepu Internetowego. Pomimo profilowania osoba fizyczna zachowuje swobodę decyzji, czy skorzystać z otrzymanego rabatu lub lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego, takiego jak dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu lub analiza historii wcześniejszych zakupów danej osoby na stronie Sklepu Internetowego. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych osoby fizycznej w celu późniejszego przesłania np. kodu rabatowego.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki wykonywania ww. praw zostały określone w art. 15-21 RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w RODO oraz w prawie polskim, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (zadanie publiczne lub władza publiczna) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora podany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


7. PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje na temat plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

7.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

7.2.2. Zapamiętania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

7.2.3. Zapamiętywanie danych wypełnianych w Formularzach Zamówienia, ankietach lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

7.2.4. Dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klientów (np. kolorystyka, rozmiar czcionki, układ strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.2.6. Remarketingu, tj. analizowania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. wielokrotne odwiedziny określonych stron, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczania im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Ireland Ltd. i Facebook Ireland Ltd.; 7.3.

7.3. Domyślnie większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku takiej zgody konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Safari
W przeglądarce Microsoft Edge


7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie Sklepu Internetowego. Dane zbierane w ramach powyższych usług są przetwarzane w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym oraz analizie ruchu na stronie Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi dane takie jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy, a także ich zachowanie na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania.

7.7. Istnieje możliwość łatwego zablokowania przekazywania informacji o swojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego do Google Analytics - w tym celu można np. zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google Ireland Ltd., dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


8. WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ AMDRA SAMANTA BILEWSKA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
8.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Amdrę Samantę Bilewską, z którą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: hello@theamdra.com. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej - Rolna 8-10, 62-081 Baranowo.

8.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia w sklepie internetowym), wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (wysyłka newslettera), umożliwienia dodawania recenzji i opinii o produktach i usługach, wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (współpraca i dostawa produktów). Podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu/celach jest Art. 6, sek. 1 lit. b RODO.

8.3. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszenia.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z dwoma wyjątkami:

Zawarcie umowy z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć określoną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

Obowiązki prawne Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych), a ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi wywiązanie się z tych obowiązków.

8.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od dokonanego przez Panią/Pana wyboru sposobu realizacji umowy lub innych czynności przetwarzania:

przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub kartą kredytową
dostawcy usług kredytowych / leasingodawcy
dostawcy systemów ankietowych
dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i usług świadczonych za jego pośrednictwem
dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie (w szczególności biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna),

8.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu ustania obowiązku prawnego lub do czasu rezygnacji przez osobę, której dane dotyczą, z usługi konta w Sklepie Internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną).

8.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Skutkiem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być m.in. przyznanie konkretnej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, zaproponowanie Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom konkretnej osoby lub zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą Sklepu Internetowego. Pomimo profilowania dana osoba nadal ma swobodę decydowania, czy chce skorzystać z otrzymanego rabatu lub lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności tam ustaloną po przejściu na inne strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.