§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rynek cyfrowy dostępny pod adresem www.theamdra.com prowadzony jest przez Samantę Bilewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą THE AMDRA Samanta Bilewska. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi pod adresem ul. Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska. NIP: PL7010813889, REGON: 369813993, e-mail: hello@theamdra.com.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z rynku cyfrowego, chyba że określony segment jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów lub przedsiębiorców.

3. Usługodawca nadzoruje administrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją niniejszego Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności określoną na stronie internetowej platformy cyfrowej. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i modyfikacji.

4. Definicje:

4.1. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2. Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny dostępny na platformie cyfrowej, który ułatwia utworzenie Konta.

4.3. Formularz Zamówienia - Interaktywna Usługa Elektroniczna na platformie cyfrowej umożliwiająca złożenie zamówienia. Obejmuje to dodawanie produktów do wirtualnego koszyka i określanie warunków umów sprzedaży, w tym metod dostawy i płatności.

4.4. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz, w stosownych przypadkach, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów; (2) osoba prawna; lub (3) organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną na mocy prawa. Podmiot ten zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) wraz z późniejszymi zmianami.

4.6. Konto - Usługa Elektroniczna powiązana z indywidualną nazwą (loginem) i hasłem w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Gromadzone są w nim dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Markecie.

4.7. Newsletter - Usługa Elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia subskrybentom automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera. Newsletter zawiera informacje o produktach, nowościach i promocjach na platformie

4.8. Towar - dostępna na platformie cyfrowej rzecz ruchoma lub przedmiot stanowiący przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4.9. Regulamin - następujące postanowienia dotyczące platformy cyfrowej.

4.10. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.theamdra.com.

4.11. Sprzedawca; Usługodawca - Samanta Bilewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą The Amdra Samanta Bilewska, z siedzibą i adresem prowadzenia działalności ul. Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska. NIP: PL7010813889, REGON: 369813993, e-mail: hello@theamdra.com.

4.12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

4.13. Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

4.14. Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w stosownych przypadkach osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Podmiot ten korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

4.15. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) wraz z późniejszymi zmianami.

4.16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.§ 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola "Zarejestruj się" oraz (3) potwierdzeniu utworzenia Profilu poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Założenie Profilu możliwe jest również w trakcie składania Zamówienia - w takiej sytuacji Profil zostanie wygenerowany równocześnie ze złożonym Zamówieniem.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@theamdra.com lub też pisemnie na adres: Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska.

4. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Potwierdź zakup" - od tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktów oraz sposób płatności. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej.

4.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

4.2. Newsletter - wysyłka Newslettera następuje po zalogowaniu w zakładce "Newsletter" po podaniu adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola "Zapisz się". Na Newsletter można się również zapisać w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa - adres poczty elektronicznej zostanie zachowany na potrzeby Newslettera z chwilą złożenia Zamówienia.

4.3. Usługa Newsletter Online świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@theamdra.com lub też pisemnie na adres: Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska.

4.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub alternatywne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej albo Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączona opcja zapisu plików Cookie oraz obsługa Javascript w przeglądarce internetowej.

4.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do podawania prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych. Usługobiorcę obowiązuje również zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@theamdra.com lub też pisemnie na adres: Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska.

5.2. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Usługobiorcę: (1) szczegółów i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym powinny być interpretowane jako sugestie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na platformie Sklepu Internetowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie § 2.4. Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie należne podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami zamówionego Produktu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o wszelkich dodatkowych kosztach, jeżeli nie można ustalić ich wysokości, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Proces zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym W celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą należy przede wszystkim złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie § 2.4 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie zatwierdza Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie i akceptacja są przekazywane Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, jego przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości e-mail, Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt § 3.3 Regulaminu. Dodatkowo treść Umowy Sprzedaży jest przechowywana i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
Sposoby płatności:

Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym: 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com, Przelewy24/PayPO, Klarna oraz Stripe/Apple Pay. Aktualnie akceptowane sposoby płatności dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Płatności" oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.paypal.com/, https://www.przelewy24.pl, https://stripe.com, https://klarna.com. 

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:

- Paypal.com -PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Company, 5 piętro 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. jest instytucją kredytową (lub bankiem) autoryzowaną i nadzorowaną przez luksemburski organ nadzoru finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg. Numer rejestru handlowego: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007.

- PayPro S.A. (PayPro) - podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 (60-198), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347935, NIP. 7792369887, kapitał zakładowy 5 476 300,00 zł, w całości opłacony, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, nr UKNF IP24/2014.

- Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavagen46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431. 

- Stripe Payments Europe, Limited The One Building, 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2, Co. Dublin Ireland.

W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5 WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU TOWARU
1. Koszty dostawy Produktu: Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy Produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są dostępne dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Wysyłka" oraz w trakcie składania Zamówienia. Informacje te podawane są również w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

2. Produkty mogą być dostarczane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicę do różnych miejsc na świecie. Pełna lista krajów, do których dostarczane są Produkty znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Wysyłka".

3. Sposoby dostawy Produktu są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Wysyłka".

4. Termin dostawy: Produkt zostanie dostarczony Klientowi w terminie do 14 Dni Roboczych na terenie Europy i do 21 Dni Roboczych poza Europą, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy zastosowanie ma najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą bieg terminu rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku bieżącego Sprzedawcy.

§ 6 REKLAMACJA PRODUKTU
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, w przypadku gdy zakupiony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), jest określona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Kodeksem Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad.

3. W celu złożenia reklamacji Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@theamdra.com lub pisemnie na adres: Jeszke 13/4, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska.

4. Składając reklamację zaleca się podanie przez Klienta: (1) danych i okoliczności dotyczących charakteru i daty wystąpienia wady; (2) żądania określającego preferowany sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zastrzeżenia wskazane w zdaniu poprzednim mają charakter przykładowy i nie wpływają na ważność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Klienta lub wykonanie uprawnień Klienta wynikających z rękojmi wiąże się z koniecznością zwrotu Produktu Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się do Klienta o zwrot Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Amdra, Rolna 8-10, 62-081 Baranowo, Polska.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji Konsumenta, jeżeli wada zostanie uznana za nieistotną lub związaną z właściwościami materiału, z którego wykonany jest produkt, wynikającą z korzystania z produktu.

8. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji Klienta lub wykonanie uprawnień Klienta wynikających z rękojmi wiąże się z koniecznością zwrotu Produktu Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się do Klienta o zwrot Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Amdra, Rolna 8-10, 62-081 Baranowo, Polska.

§ 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada również dedykowany punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pocztowy: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Polska ), którego zadaniem jest, między innymi, oferowanie wsparcia konsumentom zajmującym się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

7.3. Konsumenci mają różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: (1) poddanie sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie internetowej inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia działa w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

7.4. Platforma internetowa służąca rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej (platforma ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest interaktywną, wielojęzyczną stroną internetową, która służy konsumentom i przedsiębiorcom jako punkt kompleksowej obsługi w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres: hello@theamdra.com

2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy zostanie dołączony do przesyłki z zamówieniem. Klient może skorzystać z przykładowego formularza dołączonego do zamówienia, ale nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w następujący sposób:

- W przypadku umów, w wykonaniu których Sprzedawca dostarcza Produkt i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży), bieg terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W przypadku umów obejmujących wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu rozpoczyna się, gdy klient wejdzie w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku umów obejmujących regularne dostawy Produktów przez czas oznaczony, bieg terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia przez klienta w posiadanie pierwszego Produktu.
- W przypadku innych umów, bieg terminu rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5.Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy droższego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy), nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwroty wysłane za pobraniem (COD) lub z dodatkowymi opłatami, które musiałby pokryć Sprzedawca, nie będą przyjmowane.

- Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Aby dotrzymać terminu, klient musi zwrócić Produkt przed jego wygaśnięciem. Klient może wysłać Produkt na adres: Rolna 8-10, 62-081 Baranowo, Polska.

- Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do zrozumienia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

- Zwrot Produktu zostanie uznany za skuteczny, jeśli Produkt będzie posiadał nienaruszone oryginalne metki. Jeśli Produkt wykazuje oznaki użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu lub odpowiedniego zmniejszenia kwoty zwrotu.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które Użytkownik jest zobowiązany pokryć, obejmują:

- Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu droższy niż najtańsza standardowa opcja oferowana przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

Jeżeli Produkt jest usługą, a Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota do zapłaty zostanie obliczona na podstawie wykonanego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeśli cena lub wynagrodzenie są wygórowane, obliczenia będą oparte na wartości rynkowej wykonanych usług.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w następujących przypadkach:

(1) Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej wykonaniu utraci prawo do odstąpienia od umowy; (2) Umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) Produktów wykonanych na zamówienie lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta; (4) Produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia lub szybko psujące się; (5) Produkty zapieczętowane, takie jak artykuły zdrowotne lub higieniczne, których nie można zwrócić po otwarciu opakowania po dostawie; (6) Produkty, które ze względu na swój charakter stają się nierozłączne z innymi przedmiotami po dostawie; (7) Napoje alkoholowe o cenie uzgodnionej w Umowie sprzedaży, z dostawą zaplanowaną co najmniej 30 dni po umowie, których wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od Sprzedawcy; (8) Gdy użytkownik zażądał pilnej naprawy lub usług konserwacyjnych w swojej lokalizacji, a Sprzedawca dostarczył dodatkowe usługi lub produkty poza żądanymi naprawami lub częściami zamiennymi; w takich przypadkach użytkownik ma prawo anulować tylko dodatkowe usługi lub produkty; (9) Zapieczętowane nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe, które zostały otwarte po dostawie; (10) Prenumeraty gazet, periodyków lub czasopism; (11) Umowy zawierane w drodze aukcji publicznych; (12) Usługi zakwaterowania, które nie są przeznaczone do celów mieszkalnych, transport towarów, wynajem samochodów, usługi gastronomiczne, rekreacyjne, rozrywkowe, sportowe lub związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie określono datę lub okres świadczenia usługi; (13) Treści cyfrowe, które nie są przechowywane na nośniku fizycznym, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca poinformował Użytkownika o prawie odstąpienia od umowy.

9. W przypadku zwrotów spoza Unii Europejskiej Użytkownik jest odpowiedzialny za przesyłkę do momentu jej dotarcia do naszego magazynu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty celne związane z przetwarzaniem zwrotu.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STRON BIZNESOWYCH
1. Niniejszy punkt Regulaminu, wraz z postanowieniami w nim zawartymi, dotyczy wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji płatności, w tym do żądania dokonania płatności w całości albo części z góry i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem prawa i obowiązki związane z Produktem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zaginięcie lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienia w przewozie.

5. W przypadku wysyłki Produktu za pośrednictwem przewoźnika do Klienta niebędącego konsumentem, na nim spoczywa obowiązek zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia Produktu podczas transportu, muszą oni podjąć wszelkie wymagane środki w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.

Zmiany Regulaminu:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw, które mają bezpośredni wpływ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku umów o charakterze ciągłym zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego. Wiąże się to z prawidłowym poinformowaniem Usługobiorcy o zmianach, przy jednoczesnym braku rozwiązania umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadza nowe opłaty lub podwyższa dotychczasowe, konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, które nie mają charakteru ciągłego (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na wcześniej nabyte prawa Usługobiorców/Klientów będących konsumentami, w szczególności na Zamówienia już złożone, będące w trakcie składania lub realizacji oraz Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.). 22, poz. 271 ze zm.) dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami, a także innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w kraju zwykłego pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. W takich przypadkach Usługodawca/Sprzedawca zapewni konsumentowi ochronę zapewnianą przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy.